Analytics.txt

https://cdn.shopify.com/s/files/1/2457/2481/files/analytics.txt?v=1659022227